Narodowy Bank Ukrainy obniżył stopę dyskontową do 13,5%

Narodowy Bank Ukrainy podjął decyzję o obniżeniu stopy dyskontowej od 26 kwietnia z 14,5% do 13,5%. Bank poprawił prognozę inflacji na ten rok — z 8,6% do 8,2%.

Informacja ta pojawiła się na stronie NBU.

Inflacja konsumencka spowolniła w marcu do 3,2% r/r i była niższa od prognozy NBU opublikowanej w Raporcie o inflacji za styczeń 2024 roku. Odchylenia od prognoz wynikały przede wszystkim ze źle prognozowanych czynników, w tym o charakterze przejściowym. Ciepła zimowa pogoda zapewniła zatem większą podaż surowców spożywczych, a także przyczyniła się do złagodzenia presji ze strony kosztów prowadzenia działalności, w szczególności energii. Ponadto w dalszym ciągu widoczne były skutki znacznych zbiorów z poprzedniego roku. Inflacja bazowa również uległa spowolnieniu (do 4,2% r/r), ale była dość zbliżona do prognozy NBU.

Biorąc pod uwagę lepszą rzeczywistą dynamikę inflacji oraz poprawę oczekiwań inflacyjnych, prognozę inflacji na koniec tego roku obniżono z 8,6% do 8,2%. W kolejnych latach inflacja powróci do docelowego przedziału 5% ± 1 pkt. proc. i pozostanie w jej granicach. Sprzyjać temu będzie zarówno stopniowa normalizacja warunków funkcjonowania gospodarki, jak i osłabienie zewnętrznej presji inflacyjnej, a także kolejne działania polityki pieniężnej NBU. Oczekuje się, że inflacja wyhamuje do 6% na koniec 2025 r. i 5% na koniec 2026 r.

Dynamika realnego PKB w I kwartale 2024 r. według szacunków NBU była słabsza od oczekiwań, przede wszystkim ze względu na ograniczone wydatki budżetowe w warunkach niepewności co do napływu finansowania zewnętrznego. Dodatkowym czynnikiem była blokada zachodniej granicy, która utrudniała prowadzenie niektórych rodzajów działalności. Jednocześnie stabilna praca korytarza morskiego, sprzyjająca pogoda i zwiększony popyt krajowy sprzyjały wzrostowi gospodarczemu. NBU przewiduje dalsze ożywienie aktywności gospodarczej, biorąc pod uwagę ostatnie zmiany w kwestii otrzymywania pomocy międzynarodowej, a także oczekiwane ożywienie popytu krajowego i zagranicznego. Jednocześnie prognoza wzrostu realnego PKB uległa pogorszeniu w związku z konsekwencjami zmasowanych ataków Rosji na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Oczekuje się, że gospodarka będzie rosła o 3% w 2024 r. i o 4,5-5% w latach 2025 i 2026.

Mając na uwadze bilans ryzyk, a także lepszą dynamikę inflacji, zarząd NBU podjął decyzję o obniżeniu stopy dyskontowej do 13,5%. Podstawowy scenariusz prognozy Narodowego Banku przewiduje  obniżkę stopy dyskontowej do 13% w bieżącym roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *