Stan Kalifornia i region lwowski podpisały deklarację o „siostrzanej współpracy”

18 stycznia 2024 roku Senat stanu Kalifornia poparł nawiązanie „stosunków siostrzanych” z obwodem lwowskim.

Poinformował o tym szef lwowskiego OVA Maksym Kozytskyi. Wyniki głosowania publikowane są także na stronie internetowej senatu.

Za odpowiednią uchwałą głosowało 37 głosów, nikt nie głosował przeciw.

„Uchwała będzie promować wzajemnie korzystną wymianę edukacyjną, gospodarczą i kulturalną pomiędzy naszym regionem a stanem Kalifornia” – napisał Kozytskyi.

Odrębnie wyraził swoją wdzięczność przedstawicielom społeczności ukraińskich w Kalifornii:

„To szczególnie ich zasługa, że tak historyczna decyzja została podjęta z niespotykaną dotąd szybkością”.

Uchwała trafiła do Senatu 4 stycznia. Z dokumentu wynika, że Kalifornia od kilkudziesięciu lat jest dla Ukraińców schronieniem i domem.

San Francisco, Kalifornia – 25 lutego 2023 r.: Uczestnicy rajdu Unite for Ukraine w Harry Bridges Plaza przy Embarcadero, zorganizowanego przez ukraińsko-amerykańską radę koordynacyjną.

Dziś w stanie tym znajduje się jedna z największych społeczności ukraińskich w Stanach Zjednoczonych: mieszka tam co szósty ukraiński imigrant.

„Obwód lwowski ma strategiczne położenie i potencjał gospodarczy, który stwarza możliwości dla handlu, inwestycji i partnerstwa biznesowego. Wspólne inicjatywy mogą przyczynić się do wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i zrównoważonego rozwoju” – czytamy w uchwale.

Wynik głosowania oraz treść deklaracji dostępna jest tutaj.

Treść deklaracji

CR 96, zgodnie z wprowadzeniem, Dodd. Obwód lwowski, Ukraina: związek państwa siostrzanego.
Środek ten stanowiłby zaproszenie dla mieszkańców regionu lwowskiego na Ukrainie do przyłączenia się do Kalifornii w ramach siostrzanych stosunków państwowych.

TEKST RACHUNKU
ZWAŻYWSZY, że od dziesięcioleci Kalifornia jest schronieniem i domem dla ukraińskich imigrantów; I
ZWAŻYWSZY, że pod koniec XIX wieku do Kalifornii zaczęła przybywać znaczna liczba Ukraińców, a obecnie Kalifornia ma jedną z największych społeczności ukraińskich w kraju, przy czym około jeden na sześciu ukraińskich imigrantów w Stanach Zjednoczonych mieszka w Kalifornii; I
ZWAŻYWSZY, że w Kalifornii mieszka ponad 100 000 Amerykanów pochodzenia ukraińskiego, przy czym większość Amerykanów pochodzenia ukraińskiego mieszka w obszarach metropolitalnych Sacramento, rejonie zatoki i Los Angeles. Sacramento zajmuje pierwsze miejsce w kraju pod względem udziału imigrantów z Ukrainy; I
ZWAŻYWSZY, że obwód lwowski położony jest w zachodniej Ukrainie i graniczy od północy i północnego wschodu z obwodami wołyńskim i rówieńskim; I
ZWAŻYWSZY, że obwód lwowski przyciąga różne grupy etniczne o różnych tradycjach kulturowych i religijnych i jest domem dla kościołów prawosławnych, ormiańskich i katolickich, synagogi, meczetu i innych współistniejących tradycji religijnych; I
ZWAŻYWSZY, że obwód lwowski ma bogatą tradycję edukacyjną i stypendialną, co czyni go idealnym partnerem dla wymian akademickich z uniwersytetami kalifornijskimi. Współpraca w zakresie badań, technologii i innowacji może się rozwijać, biorąc pod uwagę historyczne powiązania regionu i Kalifornii oraz wspólne zaangażowanie na rzecz postępu; I
ZWAŻYWSZY, że obwód lwowski jest wybitnym przykładem fuzji tradycji architektonicznych i artystycznych Europy Wschodniej, Włoch i Niemiec, co stwarza możliwości wspólnych projektów w obszarze projektów kulturalnych i artystycznych; I
ZWAŻYWSZY, że obwód lwowski ma strategiczne położenie i potencjał gospodarczy, który oferuje możliwości partnerstwa handlowego, inwestycyjnego i biznesowego. Wspólne inicjatywy mogą promować wzrost gospodarczy, tworzenie miejsc pracy i zrównoważony rozwój; I
ZWAŻYWSZY, że obwód lwowski przyjął setki tysięcy czasowo przesiedlonych osób ze wschodu Ukrainy, które opuściły swoje domy w wyniku brutalnej wojny rozpętanej przez Rosję; I
ZWAŻYWSZY, że Kalifornia jako jedna z pierwszych uznała tragedię Wielkiego Głodu w latach 1932–1933 na Ukrainie, w tym pomnik wzniesiony w 1986 r. w Wielkim Parku Gloria Molina ku pamięci milionów zabitych Ukraińców, który dziś opowiada światu o zbrodnie reżimu stalinowskiego; I
ZWAŻYWSZY, że Partnerstwo Kalifornia–Ukraina Gwardia Narodowa zostało zainicjowane w 1993 r. i jest jednym z wyników oraz postępowych partnerstw w ramach Programu Partnerstwa Dowództwa Europejskiego Stanów Zjednoczonych. W 2014 roku Senat stanu Kalifornia przyjął uchwałę o współpracy Kalifornijskiej Gwardii Narodowej z Ukrainą. Przez lata partnerstwo z Kalifornijską Gwardią Narodową i Ukrainą sprawiło, że pomoc humanitarna stała się stałym aspektem każdej misji, w tym pomoc w naprawach szkół w obwodzie lwowskim; I
ZWAŻYWSZY, że Kalifornia i obwód lwowski na Ukrainie mają wiele wspólnych wartości, aspiracji i interesów, w tym współpracę gospodarczą, edukację, sztukę i kulturę, rolnictwo, energię, zarządzanie, zdrowie, biotechnologię, pomoc humanitarną, zrównoważenie środowiskowe, naukę i technologię; I
ZWAŻYWSZY, że legislatura Kalifornii ceni swoje wieloletnie zaangażowanie we wspieranie i pielęgnowanie stosunków międzynarodowych, które promują globalną współpracę, pokój, dobrobyt i zrozumienie kulturowe; I
ZWAŻYWSZY, że Kalifornia uznaje niezachwianą odporność i siłę regionu lwowskiego, który stawił czoła wyzwaniom w wyniku agresji militarnej, a mimo to pozostaje latarnią morską bogactwa kulturowego, różnorodności i potencjału gospodarczego; I
ZWAŻYWSZY, że Kalifornia docenia znaczący wkład społeczności ukraińskiej zamieszkującej jej granice, która rozwinęła szereg talentów, ducha przedsiębiorczości, kultury i tradycji, które głęboko wzbogaciły kalifornijski gobelin i odegrały nieocenioną rolę w budowaniu mostów przyjaźni i zrozumienie między Kalifornią a Ukrainą; I
ZWAŻYWSZY, że ustanowienie stosunków między państwami siostrzanymi symbolizuje wzajemne zaangażowanie w tworzenie silniejszych więzi, wzmacnianie więzi dwustronnych oraz promowanie wspólnych ideałów i celów na rzecz poprawy obu regionów i ich mieszkańców; niech więc teraz tak będzie
Podjęta przez Senat Stanu Kalifornia, a jego Zgromadzenie zgadza się, że legislatura Kalifornii w imieniu narodu Kalifornii kieruje do ludności obwodu lwowskiego na Ukrainie zaproszenie do przyłączenia się do Kalifornii w siostrzanych stosunkach państwowych w celu zachęcania i ułatwiania wzajemnie korzystnej wymiany edukacyjnej, gospodarczej i kulturalnej; i niech będzie dalej
Postanowiono, Że jest to intencją Legislatury poprzez siostrzane stosunki państwowe ze Lwamiv regionie do dalszego promowania dobrobytu obu regionów oraz poprawy międzynarodowego zrozumienia i dobrej woli między obydwoma regionami; i niech będzie dalej
Postanowiono, że wszelkie porozumienia państw siostrzanych będą rozwijane i wspierane poprzez wzajemną współpracę i zaangażowanie rządu i Rady Regionalnej obwodu lwowskiego na Ukrainie oraz rządu i legislatury Kalifornii; i niech będzie dalej
Postanowiono, że Sekretarz Senatu przekaże autorowi kopie niniejszej uchwały w celu rozpowszechniania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *