1,1 mln Ukrainców otrzymało pieniądze z pomocy społecznej w Polsce

W 2022 r. ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 1 milion 111 tysięcy osób (612 tysięcy rodzin). Łączna kwota przeznaczona na te świadczenia wyniosła 364,8 mln zł, co stanowiło blisko 8% ogólnej kwoty wypłaconej w kraju zarówno dla obywateli Polski i obywateli Ukrainy.

Informację tę podał Główny Urząd Statystyczny.

Mieszkańcom Ukrainy, którzy przybyli do Polski i którzy zalegalizowali pobyt, na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583), przysługuje wsparcie w ramach środowiskowej pomocy społecznej. Obywatele Ukrainy mogą otrzymać świadczenia pieniężne i niepieniężne, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W którym województwie największa pomoc?

Najwięcej osób z Ukrainy skorzystało ze świadczeń pomocy społecznej w województwie mazowieckim – 242,6 tys. osób, tj. 21,8% wszystkich obywateli Ukrainy, którym zostało udzielone wsparcie w ramach środowiskowej pomocy społecznej, a najmniej w województwie świętokrzyskim – 17,4 tys. osób (1,6%).
Infografika: GUS

Według danych podanych w raporcie GUS wartość świadczeń udzielonych obywatelom Ukrainy również była najwyższa w województwie mazowieckim (75,7 mln zł), tj. 20,7% kwoty wypłaconej w kraju. Znaczące kwoty wydatkowano także w województwach: dolnośląskim (40,9 mln zł, tj. 11,2%), małopolskim (40,7 mln zł, tj. 11,1%) i śląskim (35,6 mln zł, tj. 9,8%).

Jaki rodzaj wsparcia dla Ukraińców?

Świadczenia z pomocy społecznej wypłacane obywatelom Ukrainy zostały podzielone na 3 kategorie: jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę (tzw. 300+), świadczenia wydawane w formie posiłków oraz świadczenia pozostałe.

Głównie 300+ na osobę

Zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. (art. 31 ust. 1): „Obywatelowi Ukrainy (…) przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

W 2022 r. liczba przyznanych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł na osobę była równa liczbie świadczeniobiorców i wyniosła 1070,3 tys. Kwota przeznaczona na wypłatę tego świadczenia wyniosła 321,1 mln zł, a skorzystało z niego 596,4 tys. ukraińskich gospodarstw domowych.

Oraz ciepłe posiłki w całym kraju

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski mogą skorzystać z pomocy m.in. w postaci jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży i jednego gorącego posiłku dla dzieci w przedszkolu dziennie (obydwa w oparciu o art. 48 ustawy o pomocy społecznej). Pomoc ta nie wymaga decyzji administracyjnej.

Dodatkowo obywatele Ukrainy mogą skorzystać z pomocy w postaci zasiłku celowego na zapewnienie wyżywienia dzieci w przedszkolu, w oparciu o art. 39 ustawy o pomocy społecznej. Jest to zasiłek celowy i pomoc ta wymaga decyzji administracyjnej.

Ze świadczeń pomocy społecznej w formie posiłku w 2022 r. skorzystało 97,7 tys. osób (68,9 tys. gospodarstw domowych). Przyznano 2705,7 tys. świadczeń o łącznej wartości 26,5 mln zł. Największą liczbę świadczeniobiorców odnotowano w województwie mazowieckim (17,7 tys. osób, tj. 18,2% wszystkich świadczeniobiorców w kraju), natomiast najmniej świadczeniobiorców było w województwie świętokrzyskim (0,1 tys. osób).

Pierogarnia gdzie wydawane są darmowe posiłki dla Ukraińców. Piotrkowska 36, Łódź.

27 obiadów na głowę

W 2022 r. liczba świadczeń w formie posiłku przypadająca na jednego świadczeniobiorcę wyniosła 27,7. Najwięcej świadczeń przypadających na jednego świadczeniobiorcę odnotowano w województwie małopolskim (40,2 świadczenia), a liczba świadczeń ogółem przyznanych w formie posiłku w województwie małopolskim wyniosła 568,5 tys. Najmniej świadczeń w formie posiłku przypadających na jednego świadczeniobiorcę odnotowano w województwie łódzkim (21,6 świadczenia).

źródło: raport GUS „Świadczenia z pomocy społecznej wypłacane obywatelom Ukrainy w 2022 roku” z dnia 19.10.2023

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *