Konferencja „Polska – Ukraina. Na drodze do dobrego sąsiedztwa”, 24-26.05.2023

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Polska – Ukraina. Na drodze do dobrego sąsiedztwa”, która odbędzie się w dniach 24-26 maja 2023 roku w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich (sala konferencyjna przy pl. Nankiera 17) we Wrocławiu.

Współorganizatorami wydarzenia są: Uniwersytet Wrocławski, Związek Ukraińców w Polsce – koło we Wrocławiu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich oraz Politechnika Lwowska. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Wrocławia.
Konferencja odbędzie się w językach polskim oraz ukraińskim w trybie hybrydowym (część uczestników z Ukrainy dołączy zdalnie).
Zapewniony zostanie streaming konferencji. Szczegóły pojawią się wkrótce. Oprócz tradycyjnych obrad planowane są dwa wydarzenia towarzyszące:
– 24 V o godz. 17:30 debata „Wokół polsko-ukraińskiego porozumienia 1920 roku” organizowana przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego (link do wydarzenia: =
– 26 V o godz. 18:00 spotkanie wokół książki „Bóg nie opuścił Ukrainy. Abp Światosław Szewczuk w rozmowie z Krzysztofem Tomasikiem”, organizowane przez Fundację Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego w Polsce.

Program konferencji „Polska – Ukraina. Na drodze do dobrego sąsiedztwa”

I. dzień – Środa 24.05.2023

17:30-19:00 • Debata Polsko-Ukraińskiej Komisji Historyków dla Badania Relacji Wzajemnych w latach 1917-1921
WOKÓŁ POLSKO-UKRAIŃSKIEGO POROZUMIENIA 1920 ROKU
Moderacja . prof. dr hab. Ola Hnatiuk (Akademia Kijowsko-Mohylańska / Uniwersytet Warszawski)
Uczestnicy –
dr hab. prof. UWr Grzegorz Hryciuk (Uniwersytet Wrocławski)
– dr hab. prof. UMCS Mariusz Korzeniowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) –
dr Ołeh Pawlyszyn (Lwowski Narodowy Uniwersytet Im. Iwana Franki) –
dr hab. prof. UR Jan Pisuliński (Uniwersytet Rzeszowski) –
prof. dr hab. Władysław Werstiuk (Instytut Historii Ukrainy NANU)

II. dzień – Czwartek 25.05.2023

▪8:45-9:15 • Rejestracja uczestników

9:15-9:45 • Otwarcie konferencji

– prof dr hab. Robert Olkiewicz (Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego)
– Jacek Sutryk (Prezydent Wrocławia)
– Ihor Salamon (Przewodniczący Związku Ukraińców w Polsce – koła we Wrocławiu)
– dr Wiktoria Malicka (Pełnomocniczka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich ds. Współpracy z Zagranicą)
– prof. Nataliya Chukhray (Prorektor ds. Międzynarodowych Politechniki Lwowskiej)
– dr hab. prof. UWr Grzegorz Hryciuk (Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego)
9:45-11:30 • PANEL I: DŁUGI WIEK XIX
Moderacja . dr hab. prof. UWr Grzegorz Hryciuk
д-р доц. Мар’ян Мудрий (Львівський національний університет імені Івана Франка), Юліан ІІаврівський як речник українсько-польського компромісу в Галичині в середині ХІХ століття –
к.і.н. Олена Аркуша (Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України), Поняття польсько української згоди в галицькій політиці кіни,я ХІХ – початку ХХ століття: від „нової ери” до сеймовоі виборчоі реформи
– д-р доц. Опег Павпишин (Львівський національний університет імені Івана Франка), Театральне та музичне життя Товариства ,, Українська Громада у Варшаві” (1909-1914 рр.)
к.і.н. Іван Хома (Національний університет „Львівська політехніка”), Польський зміст освіти та його виведення з навчального процесу в Украінській академічній гімназіі у 1Іьвові на початку ХХ сm.
к.і.н. Роман Пехнюк (Національний університет „Львівська політехніка”), Український християнсько-суспільний рух наприкінці ХІХ – у першій чверті ХХ століття та польсько-українські відносини в Галичині: „від нової ери” до початків Другоі Речі Hocnonumo
11:30-12:00 • Przerwa kawowa
12:00-14:15 • PANEL II: WOKÓŁ ZMAGAŃ O NIEPODLEGŁOŚĆ W LATACH 1917-1923
Moderacja . prof. dr hab. Piotr Cichoracki
dr hab. prof. UMCS Mariusz Korzeniowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Polscy demokraci w Kijowie wobec ukraińskich aspiracji niepodległościowych w latach 1917-1918
– dr hab. prof. UR Jan Pisuliński (Uniwersytet Rzeszowski), Polsko-ukraińska umowa handlowa z października 1919 roku
prof. dr hab. Ola Hnatiuk (Akademia Kijowsko-Mohylańska / Uniwersytet Warszawski), Asymetria polskiej i ukraińskiej narracji historycznej o początkach niepodległości 1918-1923
15-minutowa przerwa
dr hab. prof. UMCS Mirosław Szumiło (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej / Instytut Pamięci Narodowej), Próby porozumienia polsko-ukraińskiego w Galicji Wschodniej w 1920 roku
проф. д-р іст. наук Ігор Срібняк (Київський університет імені Бориса Грінченка), Міпана Срібняк (Інститут всесвітньої історії НАН України), 3 історіі діяльності Українськоі військової ліквідаційної комісії в Польи.уі, кінець 1920-1921 рр. (за матеріалами ЦДАВО Украіни)
д-р доц. Андрій Руккас (Київський національний університет імені Тараса Шевченка), Польський добровольчий відділ полковника Валерія Славека, 1920 р.: створення та участь у бойових діях
14:15-15:15 • Obiad
15:15-16:45 • PANEL III: II RZECZPOSPOLITA
Moderacja • dr Magdalena Gibiec –
– prof. dr hab. Maciej Marszał (Uniwersytet Wrocławski), Rzecznicy polsko-ukraiń-skiego porozumienia w Drugiej Rzeczpospolitej – dr Paweł Libera (Polska Akademia Nauk / Instytut Pamięci Narodowej), „Biuletyn Polsko-Ukraiński” i prometejska wizja wzajemnych relacji w latach 30. XX wieku
– prof. dr hab. Jan Kęsik (Uniwersytet Wrocławski), Jeszcze raz w sprawie akcji nisz-czenia cerkwi i nieetatowych parafii prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południo-wym Podlasiu w 1938 roku
16:45-17:15 • Przerwa kawowa
17:15-18:30 • PANEL IV: WOŁYŃ W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM
Moderacja • prof. dr hab. Jan Kęsik
проф. д-р іст. наук Микола Кучерепа (Волинський національний університет імені Лесі Українки), ВоЕвода Генрик Юзевський – речник польсько- -украінськоі співпраці на Волині
dr hab. Oleh Razyhrajew (Wołyński Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki), Życie kulturalno-oświatowe w więzieniach Wołynia i Galicji Wschodniej w latach 1918-1939
prof. dr hab. Piotr Cichoracki (Uniwersytet Wrocławski), Polityka państwa polskiego na Wołyniu w latach 1938-1939. Odrzucenie czy korekta „programu wołyńskiego”?
19:30 • Kolacja w restauracji „Przyjaciele i Znajomi”

III. dzień – Piątek 26.05.2023

9:15-10:45 • PANEL V: SZKOLNICTWO I SPOŁECZEŃSTWO

Moderacja • dr hab. prof. UWr Karol Sanojca

– dr hab. prof. UWr Barbara Techmańska (Uniwersytet Wrocławski), Szkolnictwo ukraiń-skie w PRL – pozwolenie na kształtowanie tożsamości czy element propagandy?
– prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki (Polska Akademia Nauk), Szkoła i podręczniki szkolne jako pole dialogu polsko-ukraińskiego – dr hab. prof. UWr Grzegorz Hryciuk (Uniwersytet Wrocławski), Omnia vincit mor? Małżeństwa mieszane i zjawisko amalgamacji w Galicji Wschodniej w pierwszej połowie XX wieku – prof. dr hab. Jarosław Syrnyk (Uniwersytet Wrocławski), Rola obywateli polskich narodowości ukraińskiej w formowaniu współczesnych relacji polsko-ukraińskich
10:45-11:15 • Przerwa kawowa
11:15-13:30 • PANEL VI: DIALOG NAUKOWY I INSTYTUCJONALNY
Moderacja • dr Paweł Libera
prof. dr hab. Waldemar Rezmer (Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu), Trzydziesci lat polsko-ukrainskiego dialogu historycznego – rezultaty, perspektywy
– проф. д-р іст. наук Леонід Зашкіпьняк (Львівський національний університет імені Івана Франка), Спільна історія – реальність чи міраж? Нотатки історіографа
– проф. д-р іст. наук Ігор Ільюшин (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Київ), Підсумки украінсько-польського історичного діалогу 2019-2022 рр. та сучасна геополітична ситуагуія: перезавантаження двостороннього діалогу або відмова від нього
15-minutowa przerwa
prof. dr hab. Roman Drozd (Akademia Pomorska w Slupsku), Zwigzek Ukraincow w Polsce w procesie pojednania polsko-ukraiпskiego – kontekst historyczny – dr Wiktoria Malicka (Zaklad Narodowy іт. Ossoliriskich), Wspolne dziedzictwo bezgranic – wspolpraca Ossolineum z ukrainskimi instytucjami we Lwowie
dr hab. prof. WAT Adam Ostanek (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), 360 lat wspolnej historii. Badania nad dziejami Stanislawowa – Stanislawa – Iwano-Frankiwska jako plaszczyzna dialogu naukowcow polskich i ukrainskich (od 2016 roku)
13:30-14:30 • Obiad
WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE
14:30-15:45 • PANEL VII: W KRĘGACH EMIGRACYJNYCH
Moderacja • prof. dr hab. Rościsław Żerelik
– проф. др габ. Володимир Комар (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника), Петлюрівська еміграція в міжвоЕнній Польщі
– dr hab. Andrzej A. Zięba (Uniwersytet Jagielloński), Diaspora jako przestrzeń kontaktu: Ukraińcy i Polacy w Ameryce i Europie Zachodniej wobec siebie i swoich ojczyzn w wieku XX
– prof. dr hab. Jurij Szapował (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy), Bohdan Osad-czuk a dialog polsko-ukraiński w kontekście europejskim
15-minutowa przerwa
16:00-17:30 • PANEL VIII: WOKÓŁ WOJNY W UKRAINIE
Moderacja • dr Wiktoria Malicka
– prof. dr hab. Michał Klimecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Wojna na Ukrainie czy wojna o Ukrainę 2014-2022. Narracje Brukseli i Warszawy
– prof. dr hab. Agnieszka Matusiak (Uniwersytet Wrocławski), Dekolonialna rekreacja Ukrainy po 24 lutego 2022 roku. Perspektywa polska
– dr hab. Olha Morozowa (Uniwersytet Jagielloński), Polsko-ukraińskie relacje naukowe w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej -).
– проф. д-р іст. наук Впадислав Верстюк (Інститут історії України НАНУ), Сучасний російський націоналізм і його коріння
17:30-18:00 • Przerwa kawowa
18:00-20:00 • Spotkanie wokół książki „Bóg nie opuścił Ukrainy. Abp Światosław Szewczuk w rozmowie z Krzysztofem Tomasikiem” Moderacja
dr Oleh Turij (dyrektor Instytutu Historii Kościoła, prorektor Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie) Uczestnicy
abp Światosław Szewczuk (arcybiskup większy kij owsko-halicki, zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego)
– Krzysztof Tomasik (współautor, dziennikarz Katolickiej Agencji Informacyjnej)
– ks. prof. Bogdan Prach (rektor Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie)

dr Wiktoria Malicka (pełnomocniczka ZNiO ds. Współpracy z Zagranicą)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *