Przeciętne wynagrodzenie w pierwszej połowie 2023 roku wzrosło o 15,1%

Według Państwowej Służby Statystycznej przeciętne wynagrodzenie na Ukrainie (z wyłączeniem terytoriów czasowo okupowanych) w pierwszym półroczu 2023 roku wyniosło 16 306 hrywien(1815 pln).

W pierwszym kwartale 2023 roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło 15 436 UAH, a w drugim kwartale wzrosło do 17 176 UAH. Należy pamiętać, że przeciętne wynagrodzenie to wynagrodzenie z rozliczeniami międzyokresowymi (brutto).

Top 5 sektorów gospodarki o najwyższych średnich miesięcznych wynagrodzeniach:

  • Informacja i telekomunikacja: 36 544 UAH.
  • Działalność finansowa i ubezpieczeniowa: 32 944 UAH.
  • Transport lotniczy: 28 177 UAH.
  • Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna: 21 862 UAH.
  • Administracja publiczna i obrona; obowiązkowe ubezpieczenie społeczne: 20 506 UAH.

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 15,1%, jednak biorąc pod uwagę inflację realny „wzrost” wynosi -3,6%. Prognoza Narodowego Banku Polskiego przewiduje, że biorąc pod uwagę spowolnienie inflacji, pod koniec roku można spodziewać się realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *